Leták naší odborové organizace

*


MOTTO

"Zaměstnavatelé jsou partnerem vyjednávání, ne protivníkem v rámci třídního boje.

A zaměstnanci devízou, do níž se má investovat."

Amir Perec

*

          Jsme  odborová  organizace  působící v největším  dopravním  podniku a v jednom z deseti největších podniků v České republice, v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Dopravní podnik Praha zaměstnává přes 10.000 zaměstnanců a naším cílem je co nejplodnější spolupráce s vedením DP, a. s. Snažíme se, aby co možná největší počet zaměstnanců byl spokojen s dobou strávenou v zaměstnání.

          Našimi  členy  jsou  zaměstnanci různých  profesí a funkcí  napříč  celou akciovou společností. V největší míře se jedná o strojvedoucí metra, dozorčí dep, samostatné provozní techniky, dozorčí stanic, přepravní manipulanty, dispečery a mnoho dalších zaměstnanců. Snažíme se co nejúčinněji spolupracovat s ostatními odborovými organizacemi v naší společnosti, především s organizacemi sdruženými ve stejném odborovém svazu (OS DOSIA - odkaz s bližšími informacemi o odborovém svazu je v pravém sloupci).

         Samozřejmá   je   naše   důsledná   kontrola   aplikace   zákonů   a   zákonných norem souvisejících s pracovněprávními vztahy.  Jedná se zejména o  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,  kterým  se  stanoví  odchylná  úprava  pracovní   doby  a  doby  odpočinku zaměstnanců v   dopravě  a  nařízení   vlády č. 590/2006 Sb.,  kterým  se  stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Věnujeme se také kontrole dodržování zákonů a ostatních právních předpisů týkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde se jedná především o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Mimo jiné se účastníme prověrek BOZP, komise pro řešení problematiky OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a komise pro odškodňování pracovních úrazů. Naše kontrola probíhá nejen ve vztahu k zaměstnavateli, ale i k zaměstnancům, protože jen korektní vztah může zaručit spokojenost obou stran.

          Naše aktivity směřují také ke zlepšení komunikace mezi zaměstnancem zajišťujícím rozpis směn a provozním zaměstnancem, např. se snažíme prosadit zavedení moderních komunikačních kanálů (Internet). Neméně důležitým faktorem, ovlivňujícím pracovní život, je kvalita a provedení výstrojních součástí (stejnokroje). Aktivně spolupracujeme s vedením DP, a.s. na zavádění nových a zvyšování kvality současných výstrojních součástí.