Vybrané zákony, nařízení vlády a vyhlášky

 

Zde naleznete odkAzy na on-line znění zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na serveru

www.zakonyprolidi.cz

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

 

Předpis č. 2/1993 Sb. - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

 

Zákon č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník

 

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

 

Zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

 

Zákon č. 266/1994 Sb. - Zákon o dráhách

 

Zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce

 

Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 

Zákon č. 373/2011 Sb. - o specifických zdravotních službách  

 

Zákon č. 372/2011 Sb. - o zdravotních službách  

 

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)  

 

Vyhláška č. 98/2012 Sb. - o zdravotnické dokumentaci

 

Zákon č. 194/2010 Sb. - o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

 

Vyhláška č. 296/2010 Sb. - o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,

 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

Vyhláška ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb. - kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb. - vyhláška MV o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany